Vòng Quay Sinh Nhật FreeFire 20k( 100% Trúng 9999 KIm Cương)

Chú ý : 20k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
datdang*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:49 18/06
ruieuey*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:47 18/06
0986762*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:46 18/06
huypham*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:44 18/06
1813099*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:44 18/06
khanhok*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:44 18/06
2942562*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:44 18/06
1568896*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:43 18/06
vu-bong*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:43 18/06
jddhheh*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:41 18/06
2952631*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:40 18/06
tinh123*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:38 18/06
tinh123*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:38 18/06
tinh123*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:38 18/06
kshsskd*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:38 18/06
1629618*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:37 18/06
super-g*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:35 18/06
4035649*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:35 18/06
nghia12*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:34 18/06
nghia12*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:34 18/06
loc-opp*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:34 18/06
nghia12*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:32 18/06
8554749*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:32 18/06
2752318*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:31 18/06
1249595*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:30 18/06
3017038*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:28 18/06
1151935*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:27 18/06
1092580*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:24 18/06
1092580*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:23 18/06
lonkhon*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:23 18/06
ken123*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:23 18/06
1663320*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:23 18/06
duyquan*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:23 18/06
flyflyf*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:23 18/06
tauomat*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:23 18/06
9968470*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:23 18/06
1756414*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:23 18/06
2959669*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:22 18/06
xhxjgv*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:21 18/06
2985531*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:21 18/06
vuyanho*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:21 18/06
0984860*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:19 18/06
tranphu*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:19 18/06
4774384*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:17 18/06
1173961*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:15 18/06
tinh123*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:14 18/06
iwiejee*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:14 18/06
itsdan2*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:13 18/06
5496827*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:11 18/06
3266875*** Vừa Trúng 9999 Kim Cương 06:11 18/06